Samtycke

Integritetspolicy (GDPR)


För oss på Wiedland Internethandel AB är det viktigt att du och dina personuppgifter behandlas ansvarsfullt med hänsyn till din integritet och att du får reda på vilken information vi samlar in om dig, hur vi använder den samt hur vi gör det. Denna policy beskriver även dina rättigheter och hur du går till väga för att utöva dina rättigheter.


Vilken information samlar vi in?

Wiedland Internethandel AB samlar in och behandlar information inom de områden och funktioner som anges nedan.

När du använder våra tjänster eller handlar hos oss kan du direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du genomför ett köp tex. via vår hemsida, skapar ett kundkonto, kontaktar oss eller använder någon av våra tjänster där du lämnar personuppgifter.


Vad gör vi med din information?

I samband med att du köper varor eller tjänster hos Wiedland Internethandel AB kan dina personuppgifter komma att sparas och de används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster.

Med stöd av köpeavtalet kommer dina personuppgifter att behandlas för att:

 • Genomföra ditt köp av varor och tjänster och vid behov verifiera din identitet för tex. kreditköp
 • Ge dig kundsupport och information om produkter och tjänster som du ber oss om
 • Leverera varor och tjänster
 • Eventuella garanti- och reklamationsärenden
 • Administrera, utveckla och testa våra system som våra tjänster tillhandahålls i

Om du ger ditt samtycke kommer dina personuppgifter att behandlas för att:

 • Administrera ditt kundkonto
 • Skicka ut nyhetsbrev
 • Skicka ut pressmeddelanden
 • Cookies eller liknande tekniker

Wiedland Internethandel AB kommer även samla in och behandla personuppgifter för att följa tillämplig lagstiftning som t.ex. bokföringslag, skattelagstiftning.


Vilka kan vi komma att dela din information med?

För att kunna tillhandahålla våra tjänster samt leverera dina varor till dig kan vi komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter.

Leverantörer, underleverantörer samt bolag inom Wiedland Internethandel AB koncernen: För att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt för andra syften beskrivet i den här policy kan Wiedland Internethandel AB komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer.

Betal- och kreditbolag - För att hantera dina betalningar kan dina uppgifter delas med finansiella aktörer. Om du väljer att använda kredittjänster som tillhandahålls via våra partners kommer dina personuppgifter delas med betal- och kreditbolag.

Myndigheter- Pga. lagkrav eller med ditt godkännande kan Wiedland Internethandel AB komma att dela dina uppgifter med myndigheter såsom Skatteverket, Polisen eller andra myndigheter.


Vad vi inte kommer göra med dina uppgifter?

Vi kommer inte sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt tillstånd.


Vart sparar vi dina uppgifter?

Vi kommer till allra största del hantera dina personuppgifter inom EU/ESS. Om personuppgifter överförs till eller behandlas i ett land utanför EU/EES kommer Wiedland Internethandel AB vidta nödvändiga och alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES.


Hur länge spara vi dina uppgifter?

Vi kommer endast behålla dina personuppgifter så länge som behövs för att uppfylla de syften som specificerats i denna policy. När vi sparar din data för andra syften t.ex. för att uppfylla krav på bokföring, sparar vi dina uppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte. Vi kommer genomföra regelbundna gallringar och ta bort personuppgifter om inte längre behövs.


Dina rättigheter

Du kan begära en kopia av de uppgifter vi har om dig samt verifiera den information vi har om dig. Kopian är kostnadsfri och vi strävar efter att ge dig svar inom 30 dagar. Meddela oss om rättelse, radering, begränsning, invändning och dataportabilitet.

Det innebär också att den registrerade har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.

Rätten till begränsning
Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätten till begränsning gäller bland annat när den registrerade anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan den registrerade även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds.

Rätten till radering

 • om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • om behandlingen grundar sig på den registrerades samtycke och hen återkallar samtycket
 • om behandlingen sker för direktmarknadsföring och den registrerade motsätter sig att uppgifterna behandlas 
 • om den registrerade motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den registrerades intresse
 • om personuppgifterna har behandlats olagligt 
 • om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk.

Rätten att göra invändningar
Den registrerade har rätt att invända mot den personuppgiftsansvarigas behandling av hans eller hennes personuppgifter.


Rätten till dataportabilitet
Den registrerade har i rätt att få ut och använda sina personuppgifter på annat håll, till exempel i en annan social medietjänst.

Du har när som helst rätt att återkalla eventuella samtycken som du givit Wiedland Internethandel AB.


Kontakta oss

Personuppgiftsansvarig är Wiedland Internethandel AB är ett svenskt aktiebolag registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556441-6518 och har sitt säte i Örebro.

Om du har frågor angående hanteringen av dina personuppgifter är du välkommen att maila oss på mail@wiedland.se alternativ ringa 019-31 20 20.


Tillsynsmyndighet

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) arbetar för att skydda alla dina personuppgifter, till exempel om hälsa och ekonomi, så att de hanteras korrekt och inte hamnar i orätta händer.

Kontaktuppgifter:

Telefon: 

E-post: imy@imy.se

Postadress:
Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm


Uppdateringar

Wiedland Internethandel AB förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera i denna policy.    

Totalsumma:
  Till kassan
  (0)
  Tillagd i varukorgen